Prawa człowieka to podstawowe normy przysługujące każdemu z nas wynikające z samego faktu bycia człowiekiem np.: prawo do życia, wolność słowa, wolność zrzeszania się, czy prawo do edukacji. Prawa człowieka są takie same dla wszystkich ludzi bez względu na rasę, płeć, orientację seksualną, wyznanie, pochodzenie etniczne, społeczne, narodowe czy przekonania polityczne. Prawa człowieka są niepodzielne i powszechne dla wszystkich ludzi. Są fundamentem demokracji, społeczeństwa obywatelskiego, wolności, sprawiedliwości oraz pokoju. Źródłem wszystkich praw i wolności jest przyrodzona i niezbywalna godność każdego człowieka.

Prawa człowieka mają charakter: powszechny – są takie same dla każdego człowieka na całym świecie. Niezależnie od wyznawanych wartości, poglądów, religii czy kultury każdy ma prawo do życia, bezpieczeństwa i wolności osobistej. Przyrodzony – istnieją niezależnie od woli władzy czy przepisów prawa, państwo ich nie nadaje, a jedynie tworzy system ich ochrony; niezbywalny – żadna władza nie może nam ich odebrać, nie można się ich zrzec czy zrezygnować z nich – nie mogę np. oddać się w niewolę. Posiadamy prawa człowieka, nawet jeśli nie uznaje ich jakieś państwo lub kiedy są one naruszane. Nienaruszalny – prawa człowieka istnieją niezależnie od władzy i nie mogą być przez władze dowolnie regulowane; naturalny – człowiek posiada je z racji godności osobowej, człowieczeństwa, a nie z powodu czyjejś decyzji czy nadania.

Niepodzielny – wszystkie prawa człowieka stanowią integralną i współzależną całość.