Definicja architektury

Architektura to słowo wywodzące się z łaciny, które każdy z nas dobrze z nas i zapewne posługuje się nim w codziennym życiu. Ale właściwie czym jest szeroko pojęta architektura? To ściśle rzecz biorąc nauka oraz sztuka projektowania, a także konstruowania, a następnie wykonywania różnych budowli przestrzennych. Ale architektura to nauka, która zajmuje się planowanie przestrzeni użytkowej, która otacza człowieka. Z kolei architekt Kraków to osoba, która kształciła się w tym kierunku oraz posiada odpowiednie uprawienia do planowania i wykonywania różnych budynków. Architekturą możemy nazywać także ogół materialnych obiektów, które są dziełem człowieka i są trwale związane z danym obszarem. Obiekty te mają zaspokajać potrzeby osobiste, a także społeczne człowieka. Elementem architektury może być rzeźba umieszczona w parku, ławka w ogrodzie, chodnik, dom, most, droga, wiadukt i inne tego typu obiekty. Warto wiedzieć, że w języku polskim funkcjonuje sformułowanie „dziedzina architektury i budownictwa”, którą traktuje się jako jedną, nierozłączną dziedzinę wiedzy, ale również można ją rozdzielić na dwie osobne dziedziny.

Architektura w różnych dziedzinach

Nie ma tylko jednej architektury. Możemy wyróżnić architekturę wnętrz, architekturę krajobrazu, a nawet architekturę procesora i wielu innych dziedzin. Co to wszystko oznacza?

  • Architektura krajobrazu – polega na kształtowaniu naszej życiowej przestrzeni przy użyciu szaty roślinnej, elementów wodnych i architektonicznych. Wszystkie czynniki składają się na otaczający człowieka krajobraz.

    Architekci krajobrazu muszą wziąć pod uwagę rzeźbę terenu, klimat, glebę, roślinność, kulturę regionu występujące na danym obszarze. To nie tylko tworzenie, ale i ochrona piękna krajobrazu w otoczeniu człowieka.

  • Architektura wnętrz – czyli sztuka kształtowania wnętrz, ten rodzaj architektury odnosi się do planowania wystroju i wyposażenia wnętrza.
  • Architektura komputera – to sposób, w jaki zorganizowane są wszystkie elementy składające się na komputer.
  • Architektura procesora – najważniejsze cechy procesora (budowa i funkcjonalności). Możemy wskazać tu takie składowe jak model programowy procesora oraz mikroarchitektura procesora.
  • Architektura korporacyjna – czyli zbiór właściwości, obejmujących także strukturę, które wyróżniają daną korporację i decydują o zdolności firmy do realizacji wyznaczonej wcześniej misji. Ten rodzaj architektury jest również utożsamiany z działalnością w dziedzinie zarządzania najważniejszymi właściwościami wybranej korporacji. To złożony zespół działań z zakresu informatyki, organizacji i zarządzania.

Teoria architektury

Najstarszy znany utwór literacki, który traktuje o architekturze to utwór Witruwiusza „De architectura”. Według autora, pod pojęciem architektury kryją się różne dyscypliny, m.in.

budownictwo, mechanika i gnomonika, czyli sztuka konstruowania zegarów słonecznych.

www.dreamup.pl